top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN  Sprey Uitvaartbegeleiding

 

Artikel 1 | Definities
In deze algemene voorwaarden betekenen de hiernavolgende termen:
A. de uitvaartbegeleider: de gebruiker van de algemene voorwaarden, in deze Sprey Uitvaartbegeleiding.
B. de opdrachtgever: degene die de uitvaartbegeleiding is overeengekomen met de uitvaartbegeleider.
C. overeenkomst: de tussen opdrachtgever en de uitvaartbegeleider mondeling, schriftelijk of elektronisch tot stand gekomen overeenkomst betreffende de verzorging van een uitvaart.

 

Artikel 2 | Algemeen
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, kostenbegroting en/of overeenkomst tussen de uitvaartbegeleider en opdrachtgever. Andere algemene voorwaarden gelden als afgewezen, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk door de uitvaartbegeleider van toepassing verklaard.
2. Deze voorwaarden gelden waar mogelijk en mutatis mutandis eveneens voor de overeenkomsten die de uitvaartbegeleider ten behoeve van of op naam van de opdrachtgever sluit met derden.
3. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigd zijn, dan blijven de overige bepalingen volledig van toepassing, en geldt voor de niet-geldende bepalingen een geldende bepaling welke naar redelijkheid en billijkheid het dichtst komt bij hetgeen deze bepalingen stelden.
4. Bij overeenkomsten die langer duren dan drie maanden, is de uitvaartbegeleider gerechtigd deze voorwaarden aan te passen. De nieuwe voorwaarden worden dan aan de opdrachtgever toegezonden, welke geacht wordt akkoord te zijn gegaan wanneer niet binnen twee weken schriftelijk bezwaar is aangetekend.
5. Opdrachtgever kan zich er jegens uitvaartbegeleider of ingeschakelde derden niet op beroepen te hebben gehandeld ten behoeve van de overledene of de erven. Opdrachtgever contracteert namens de nalatenschap, maar is hoofdelijk verbonden.

 

Artikel 3 | Offerte en Overeenkomst
1. De uitvaartbegeleider heeft het recht om met betrekking tot de Opdrachtgever een krediet check te (laten) doen. Voorts heeft de uitvaartbegeleider het recht de Overeenkomst zonder opgaaf van redenen te weigeren.
2. Offertes waarin producten of diensten van derden zijn opgenomen, hebben te gelden als suggesties; het staat opdrachtgever altijd vrij om de uitvaartbegeleider te vragen om (producten of diensten van) andere derden in de offerte op te nemen.
3. De overeenkomst wordt bij voorkeur schriftelijk gesloten door ondertekening van de opdrachtbevestiging en de voorlopige kostenbegroting, door zowel de opdrachtgever als de uitvaartbegeleider. Het geven van gelegenheid aan de uitvaartbegeleider tot uitvoering van de opdracht, geldt als aanvaarding door de opdrachtgever.
4. De begroting (incl BTW als dit verschuldigd is) behelst (tenzij expliciet anders overeengekomen) de (geschatte) kosten van de in te schakelen derden, een vaste fee voor de uitvaartbegeleider, en eventueel een percentage over de kosten van de
derden voor de uitvaartbegeleider.
5. Indien op het moment van het sluiten van de overeenkomst de prijs voor bepaalde zaken en/of diensten nog niet bekend is, zal de uitvaartbegeleider een richtprijs aangeven. De opdrachtgever kan aan deze opgave geen rechten ontlenen. De uitvaartbegeleider is gehouden desgevraagd zo spoedig mogelijk de werkelijke prijzen van bedoelde posten aan de opdrachtgever door te geven. De opdrachtgever is gehouden om de werkelijke prijs te betalen. Om verrassingen zoveel mogelijk te voorkomen, wordt altijd een post onvoorzien opgenomen, maar opdrachtgever kan hieraan geen rechten ontlenen.
6. De dag, het tijdstip en de locatie van de uitvaart worden overeengekomen onder voorbehoud van goedkeuring door de beheerder van de desbetreffende begraafplaats of crematorium.
7. Indien de totale begroting meer dan 3000 Euro betreft, is de uitvaartbegeleider gerechtigd om vooraf een aanbetaling van (maximaal) 50% te vragen, welk bedrag binnen drie dagen, doch in elk geval uiterlijk de dag voor de uitvaart dient te zijn voldaan.
8. De uitvaartbegeleider is gerechtigd alle tussentijdse prijsstijgingen van derden van wie wordt afgenomen ten behoeve van de opdracht, door te berekenen aan opdrachtgever, tenzij dit in strijd is met de redelijkheid en de billijkheid.
9. Indien opdrachtgever na aanvaarding maar voor uitvoering van de opdracht, wijzigingen wenst aan te brengen in de overeenkomst, is de uitvaartbegeleider uitsluitend gehouden hier gevolg aan te geven als opdrachtgever de volledige kosten van de veranderingen accepteert.
10. De uitvaartbegeleider laat (feitelijk, niet juridisch) bepaalde werkzaamheden verrichten door derden, en koopt bij derden zaken of diensten in ten behoeve van de opdrachtgever. De opdrachtgever machtigt met acceptatie van de offerte de inschakeling van deze derden op zijn naam. Waar mogelijk zal de uitvaartbegeleider deze derden expliciet op naam van de opdrachtgever contracteren, maar ook als dit niet gebeurd is, geldt de overeenkomst als gesloten tussen opdrachtgever en deze derden. Uitvaartbegeleider handelt eventueel administratief en financieel de overeenkomsten met deze derden af (al kunnen de derden zich ook rechtstreeks tot opdrachtgever wenden), maar alles uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever die heeft te gelden als contractant. De opdrachtgever machtigt uitvaartbegeleider ook om eventueel gelden te betalen of te innen bij deze derden en/of rechtshandelingen te verrichten gerelateerd aan de overeenkomsten met deze derden.
11. Het in artikel 3.10 bepaalde geldt niet ten aanzien van derden welke naar redelijkheid hebben te gelden als werknemers van de uitvaartbegeleider.

 

Artikel 4 | Uitvoering en Overmacht
1. De overeenkomst betreft een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting. De uitvaartbegeleider zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle correcte gegevens, waarvan de uitvaartbegeleider aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en volledig aan de uitvaartbegeleider worden verstrekt. Gebeurt dit niet, dan heeft de uitvaartbegeleider het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Uitvaartbegeleider is alsdan nooit aansprakelijk voor enige vorm van schade zoals bijvoorbeeld onjuiste rouwbrieven.

3. Indien de uitvaartbegeleider aan de opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld, is de opdrachtgever gehouden het geleverde uiterlijk 4 dagen na de uitvaart, in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt, zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

4. Uitvaartbegeleider is niet gehouden tot het (tijdig) nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
5. Alle te publiceren teksten (zoals advertenties, drukwerk, bidprentjes) worden ter accordering voorgelegd aan opdrachtgever. Hierna kan uitvaartbegeleider niet aangesproken worden op eventuele fouten in dergelijke teksten. Aangezien opdrachtgever drukkers en communicatiekanalen accordeert, zijn uitsluitend deze derden aansprakelijk voor (niet geaccordeerde) fouten of vertragingen.

6. Klachten over uitvoering van de opdracht dienen binnen twee weken na de uitvaart schriftelijk te worden gemeld aan uitvaartbegeleider.

 

Artikel 5 | Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 10 dagen na factuurdatum (onder aftrek van het eventuele reeds betaalde voorschot), op een door de uitvaartbegeleider aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd.
2. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op. Alsdan dient het factuurbedrag te worden gestort op de stichting derdengelden van een advocatenkantoor, waarna partijen in overleg treden overeenkomstig artikel 7.2.
3. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van het voorschot dan wel de (rest)factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De uitvaartbegeleider is alsdan per direct gerechtigd om (naar haar eigen keuze) eventueel een rente percentage van 0,5% per maand (of 6 + twaalf-maands-Euribor/ 12 indien dit meer is) in rekening te brengen. Dit doet geen afbreuk aan het verzuim, of andere rechten van de uitvaartbegeleider.
4. Indien de opdrachtgever langer dan drie maanden in verzuim is, dan is hij eveneens een boete verschuldigd van 500 Euro voor alle incassomoeite die uitvaartbegeleider zich dient te getroosten, onverminderd de wettelijke rechten volgend uit de WIK en het besluit BIK.
5. De uitvaartbegeleider kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
6. Opdrachtgever machtigt de uitvaartverzorger om rechtstreeks zaken met de uitvaartverzekeraar af te handelen. Indien betaling door een verzekering uitblijft, is de opdrachtgever de verschuldigde som zelf verschuldigd. Uitsluitend in dat geval, mag opdrachtgever de verschuldigde som betalen in maximaal twaalf gelijke maandelijkse termijnen. Bij een overschot, wordt dit bij afsluiting van de opdracht aan opdrachtgever uitbetaald.

 

Artikel 6 | Aansprakelijkheid
1. De uitvaartbegeleider is uitsluitend aansprakelijk voor gebreken of tekortkomingen die zijn te wijten aan haar eigen opzet of grove schuld.
2. Uitvaartbegeleider heeft een passende aansprakelijkheidsverzekering, en de aansprakelijkheid is altijd maximaal het bedrag dat de verzekeraar terzake uitkeert.
3. Indien de in het eerste lid bedoelde gebreken of tekortkomingen mede toe te rekenen zijn aan de opdrachtgever, dan wordt de aansprakelijkheid van de uitvaartbegeleider in evenredige mate vastgesteld. Een andere verdeling van de aansprakelijkheid vindt plaats indien de billijkheid dit wegens de uiteenlopende ernst van de gemaakte fouten of andere omstandigheden van het geval eist.
4. De uitvaartbegeleider is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, niet voor indirecte schade, gevolgschade of emotionele schade (voor dit laatste is in het Nederlands recht vrijwel geen plaats).
5. De opdrachtgever vrijwaart de uitvaartbegeleider voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar zijn. Hieronder vallen eveneens eventuele aanspraken in verband met de AVG. Het is aan opdrachtgever om terzake de privacy op een uitvaart beslissingen te nemen. Uitvaartbegeleider kan hierin adviseren of assisteren, maar is niet de verantwoordelijke terzake.
6. Voor schade veroorzaakt door de ten behoeve van de opdracht ingeschakelde en door opdrachtgever geaccordeerde derden, zijn uitsluitend die derden aansprakelijk.
7. De uitvaartbegeleider is uitsluitend aansprakelijk voor (gelijkend op) diefstal, indien aannemelijk is dat dit is geschied door uitvaartbegeleider (of iemand die naar redelijkheid heeft te gelden als een werknemer), of indien bewaking van hetgeen gestolen is, expliciet is afgesproken, in welk geval uitvaartbegeleider zorg kan dragen voor een verzekering terzake.

 

Artikel 7 | Recht en geschillen
1. Op de offerte, begroting en overeenkomst is uitsluitend Nederland recht worden toegepast.
2. Indien er een geschil ontstaat tussen opdrachtgever en uitvaartbegeleider, zullen partijen zich wenden tot een mediator of bemiddelaar. Pas wanneer dit gedurende drie maanden niets oplevert, en in duidelijk spoedeisende gevallen, wenden partijen zich tot de bevoegde rechter te Midden-Nederland.

bottom of page